2024. május 18. , 11:33
Köszöntjük Erik, Alexandra nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
EUvonal
Szervezeti egységek

Városfejlesztési Csoport

Városfejlesztési Csoport fő feladatai:

 • A képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket.
 • Közreműködik a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában.
 • Koordinálja, felügyeli az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel, elkészíti a pályázatokat.
 • Döntésre előkészíti a településrendezéssel kapcsolatos terveket és azzal összefüggő feladatokat.
 • Ellátja a céltámogatással kapcsolatos műszaki jellegű feladatokat, felügyeli a támogatások felhasználását.
 • Elkészíti a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Közreműködik a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a közszolgáltatások ellátásának vállalkozásba adásában.
 • Kiadja az út- és járdafelbontási hozzájárulásokat.
 • Ellátja a lakás és nem lakáscélú helyiségek hatósági és műszaki feladataival kapcsolatos teendőket.
 • Elkészíti az önkormányzat, a hivatal, továbbá az önkormányzat intézményeinek fejlesztési koncepcióját. 
 • Ellátja a helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatokat.
 • Végzi az energiaügyi feladatokat, közlekedéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi a közlekedési, hírközlési és vízügyi igazgatási feladatokat.
 • Vezeti a közterületek és utak nyilvántartását, valamint a közműnyilvántartást.
 • Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 • Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat.
 • Hatósági ellenőrzésekre a jogszabályban biztosított intézkedésekkel közreműködik a város működtetésével, rendjével, természeti környezetének védelmével kapcsolatos jegyzői és önkormányzati feladatok végrehajtásában.


Munkatársak:


Vertetics István csoportvezető

Helyettesíti: Koloszár Andrea városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 25. iroda
Telefon: 96/596-007
e-mail: fejlesztes@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Irányítja a Városfejlesztési Csoportot, ellátja a településfejlesztéssel és településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Megtervezi a közbeszerzési eljárásra javasolt közbeszerzéseket, ellátja a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának feladatait.
 • Gondoskodik a településrendezéssel kapcsolatos tervek elkészítésével, módosításával összefüggő  feladatok ellátásáról.
 • Koordinálja a pályázatokkal kapcsolatos műszaki jellegű feladatokat, felügyeli a támogatás felhasználását.
 • Ellátja a feladatkörébe tartozó szakmai teljesítések igazolását.
 • Gyakorolja a polgármester és a jegyző által átruházott körben a kiadmányozási jogot.
 • Koordinálja és felügyeli a városüzemeltetéssel, városgazdálkodással, városrendezési és városfejlesztési ügyekkel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli a helyi vízgazdálkodás körébe tartotó feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli az energiaügyi feladatokat, közlekedéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli a tűzvédelmi és kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli a közműnyilvántartást.
 • Koordinálja és felügyeli az önkormányzati intézmények karbantartási feladatait.
 • Koordinálja és felügyeli a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos ügyeket, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az eseti, nem hatósági ügyeket. 
 • Elkészíti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, elvégzi a szükséges egyeztetéseket.
 • Közreműködik a Képviselő-testület éves munkatervének elkészítésben.
 • Ellátja a Gazdasági Bizottság és Közbeszerzési Bizottság működésével összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat.
 • Ellenőrzi az ügyintézők által hozott határozatokat, jogszabályi-, törvényességi, tartalmi és formai szempontból.

 

Koloszár Andrea városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Helyettesíti: Skultéti-Kiss Edina

Elérhetőség:
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 23. iroda
Telefon: 96/596-012
e-mail: koloszar.a@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Hatósági bizonyítványok kiállítása.
 • Szakhatósági állásfoglalások kiadása.
 • Intézi a házszámozással kapcsolatos ügyeket.
 • Felülvizsgálja és naprakészen vezeti a Központi Címregiszter adatállományát.
 • Végzi a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.
 • Településképi szakmai konzultációkat tart.
 • Ellenőrzi a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi követelmények betartását.
 • Kezeli az ÉTDR elektronikus felületet.
 • Részt vesz Kapuvár város rendezési tervének felülvizsgálatában.
 • Részt vesz a megyei rendezési terv felülvizsgálatában.
 • Véleményezi a város közigazgatási határával érintkező települések rendezési tervét.
 • Elvégzi az Önkormányzat által megrendelt építési tervek szakmai felülvizsgálatát, véleményezését, kapcsolatot tart a tervezőkkel.
 • Koordinálja az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Vezeti az egyéb, a mindenkori adatszolgáltatási igények, valamint az egyes belső szabályzatokban és egyéb jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.
 • Elkészíti a Városfejlesztési Csoportot érintő – számára kijelölt - statisztikai jelentéseket.

 

Kránitzné Horváth Anikó koordinációs ügyintéző

Helyettesíti: ASP feladatok esetén: Szalay Katalin titkársági ügyintéző; városfejlesztési feladatok esetén: Tóth Péter városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 23. iroda
Telefon: 96/596-012
e-mail: fejlesztes@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Elvégzi a városfejlesztési csoport hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos hivatalos ügyiratok, levelezések, jegyzőkönyvek, határozatok és egyéb iratok leírását.
 • Végzi a beérkező és a kimenő levelek, határozatok, ügyiratok iktatásával, postázásával kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a telefonon és egyéb úton beérkező információk korrekt átadását és kezelését.
 • Ellátja a Gazdasági Bizottság, a Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság üléseinek jegyzőkönyvezését. A bizottsági ülések jegyzőkönyvét a mellékletekkel együtt továbbítja a Titkársági Csoportnak.
 • A hivatal honlapján megjelenteti a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos anyagokat.
 • Szerződéseket a www. kapuvar.hu honlapon az üvegzsebben közzéteszi.
 • Jegyző, az Irodavezető, illetve az Csoportvezető utasítása alapján részt vesz az egyéb hivatali megbeszélések jegyzőkönyvezésében.
 • Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat.
 • Kapuvár közigazgatási területére vonatkozóan ellátja a közvilágítással kapcsolatos meghibásodások elektronikus úton történő bejelentését.
 • Elkészíti a behajtási engedélyeket.
 • Elvégzi az ivóvíz/szennyvízcsatorna hálózatra való utólagos rácsatlakozási kérelmekkel kapcsolatos feladatokat.


Metykóné Varga Brigitta városfejlesztési ügyintéző

Helyettesíti: Németh-Cs. Andrea városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 24. iroda
Telefon: 96/596-012
e-mail: vargabrigi@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Pályázatok kiírása gazdálkodással kapcsolatban, ezek levezetése, hirdetések feladása a Kapuvár város nemzeti vagyonáról szóló rendelet előírásainak figyelembe-vételével.
 • Közreműködik a vagyonnal kapcsolatos előterjesztések kidolgozásában.
 • A testület döntésével összhangban végzi a hazai és uniós pályázatok elkészítését, benyújtását, bonyolítását és pénzügyi elszámolását.
 • A vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek megalkotásában részt vesz.
 • Vezeti az egyéb, a mindenkori adatszolgáltatási igények, valamint az egyes belső szabályzatokban és egyéb jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.
 • A Képviselő-testület munkakörének megfelelően elkészíti testületi előterjesztéseket.
 • Gondoskodik a testületi döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásának megszervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről, jelentést ad a Titkársági Csoportnak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartásáról.
 • Ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési feladatokat.
 • Koordinálja az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Végzi a közbeszerzési terv és annak módosításainak előkészítését
 • Ellátja - kijelölés esetén - közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.


Németh Cs. Andrea városfejlesztési ügyintéző

Helyettesíti: Metykóné Varga Brigitta városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 24. iroda
Telefon: 96/596-012
e-mail: vagyon@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Pályázatok kiírása gazdálkodással kapcsolatban, ezek levezetése, hirdetések feladása a Kapuvár város nemzeti vagyonáról szóló rendelet előírásainak figyelembe-vételével.
 • Közreműködik a vagyonnal kapcsolatos előterjesztések kidolgozásában.
 • A testület döntésével összhangban végzi a hazai és uniós pályázatok elkészítését, benyújtását, bonyolítását és pénzügyi elszámolását.
 • A vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek megalkotásában részt vesz.
 • Vezeti az egyéb, a mindenkori adatszolgáltatási igények, valamint az egyes belső szabályzatokban és egyéb jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.
 • A Képviselő-testület munkakörének megfelelően elkészíti testületi előterjesztéseket.
 • Gondoskodik a testületi döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásának megszervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről, jelentést ad a Titkársági Csoportnak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartásáról.
 • Ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési feladatokat.
 • Koordinálja az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Végzi a közbeszerzési terv és annak módosításainak előkészítését
 • Ellátja - kijelölés esetén - közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.


Peka Tibor városüzemeltetési ügyintéző

Helyettesíti: Tóth Péter városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 26. iroda
Telefon: 96/596-010
e-mail: pekatibor@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • A lakásokkal, lakbérekkel kapcsolatos rendeletek, előterjesztések készítéséhez segítséget nyújt.
 • Ellátja a lakás és nem lakáscélú helyiségek műszaki feladatokkal kapcsolatos teendőket.
 • Vezeti a közműnyilvántartásokat.
 • Vezeti a közterületek és utak nyilvántartását.
 • Kiadja az út és járdafelbontási hozzájárulásokat.
 • Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok elkészítése.
 • Ellátja a helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatokat.
 • Ellátja az energiaügyi és közlekedéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Részt vesz műszaki átadás-átvételi eljárásokon.
 • Különféle közművek – víz, szennyvíz, gáz, csapadékvíz, elektromos vezetékek – állapotának figyelemmel kísérése, felújítási, korszerűsítési javaslat készítése.
 • Koordinálja és felügyeli a városháza gondnoki és takarítási tevékenységet.
 • Az önkormányzati lakások felújításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, lakásonként felhasznált összegek kimutatásával nyilvántartja.
 • Ellátja a közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatokat (forgalomtechnika).
 • Ellenőrzi a közterületek használatának és útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket.
 • Ellátja az állati tetemek elszállításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az állategészségügyi (rágcsálóírtás) és növényvédelemmel (permetezés) kapcsolatos feladatokat.


Skultéti-Kiss Edina városfejlesztési ügyintéző

Helyettesíti: Koloszár Andrea városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 23. iroda
Telefon: 96/596-012
e-mail: kissedina@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Intézi a házszámozással kapcsolatos ügyeket.
 • Felülvizsgálja és naprakészen vezeti a Központi Címregiszter adatállományát.
 • Kezeli az ÉTDR elektronikus felületet.
 • Részt vesz Kapuvár város rendezési tervének felülvizsgálatában.
 • Részt vesz a megyei rendezési terv felülvizsgálatában.
 • Véleményezi a város közigazgatási határával érintkező települések rendezési tervét.
 • Elvégzi az Önkormányzat által megrendelt építési tervek szakmai felülvizsgálatát, véleményezését, kapcsolatot tart a tervezőkkel.
 • Végzi a telekalakításokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az építési, használatbavételi, forgalomba helyezési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az épületfeltüntetéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetési feladatokat.
 • Előkészíti és koordinálja az önkormányzat részére közérdekből történő kisajátításokat.
 • A Képviselő-testület részére elkészíti a munkaköréből adódó testületi előterjesztéseket.
 • Koordinálja az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Elkészíti a Városfejlesztési Csoportot érintő – számára kijelölt - statisztikai jelentéseket.


Tóth Péter városfejlesztési ügyintéző

Helyettesíti: Peka Tibor városüzemeltetési ügyintéző

Elérhetőség:

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., I. emelet, 26. iroda
Telefon: 96/596-010
e-mail: toth.peter@kapuvar.hu 
Fogadóóra:  Hétfő 8-12 óra; Szerda 8-12 óra; Csütörtök 8-12 és 13-16 óra

Feladata:

 • Vezeti a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer nyilvántartását.
 • Vezeti a közműnyilvántartásokat.
 • Vezeti a közterületek és utak nyilvántartását.
 • Kiadja az út és járdafelbontási hozzájárulásokat.
 • Elkészíti a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Ellátja a helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatok közül a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott – a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez kapcsolódó, valamint a szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény engedélyezésével kapcsolatos – feladatokat.
 • Ellátja az energiaügyi és közlekedéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja és felügyeli az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és kivitelező cégekkel.
 • Ellenőrzi a közterületek használatát és az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket.
 • Vezeti az egyéb, a mindenkori adatszolgáltatási igények, valamint az egyes belső szabályzatokban és egyéb jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.
 • Ellenőrzi a játszótereket.
 • Vezeti a játszóterekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.
 • Elkészíti a Városfejlesztési Csoportot érintő – számára kijelölt - statisztikai jelentéseket.

 Webkamera

WEBKAMERA TELJES MÉRETBEN ITT!

Linkajánló

Kapuvári Kormányablak

Magyarország.hu Kormányzati Portál

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


 


 

        

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision